cat

cast

eng

Al llarg d'aquests anys, els infants conquereixen l’equilibri i el caminar drets, l’adquisició del llenguatge i l’establiment de la base del pensament cognitiu, si a això li afegim la tasca d’aprendre a relacionar-se, hem de tractar aquests assoliments amb el respecte més profund, a causa de la seva complexitat.

En aquesta etapa, s’aprèn sobretot a través de la imitació i del joc. Els infants absorbeixen l’entorn i digereixen les seves experiències de manera complexa i de manera implícita. Per tant, necessiten un ambient segur, afectuós i estructurat, on les activitats s’esdevenen en un context amb sentit. El que experimenten esdevé activitat i d’aquesta manera la imitació educa  el seu organisme, la llengua materna, els hàbits i els patrons de comportament.

El joc és una activitat vital, perquè a través seu es cultiven la creativitat, la imaginació i la iniciativa. En el joc, l’infant aprèn a relacionar-se. És per això que en el  període d’educació infantil, la tasca fonamental rau a proporcionar un entorn saludable on es puguin establir uns bons hàbits de comportament, com la memòria, l’admiració, l’ordre, l’escolta i el gaudi del món natural.

Els infants noten si els adults són sincers en els seus gestos i paraules. Observen les relacions dels adults i tenen una pregona necessitat de saber que el món és bo. L’Amor en majúscules és l’element absolutament essencial en l’educació d’aquests primers anys.

Treballant conscientment amb el ritme –diari, setmanal i el cicle anual de les estacions i festivitats– i utilitzant la repetició rítmica com a eina pedagògica, el mestre/a promou i cultiva la voluntat amb amor en el nen petit.

“....en l’essència de l’esforç està el ritme, o sia alternació d’acció i repòs. Així el trobem en el moure’s les onades en la mar, i en el petrificat oneig de les muntanyes; en la disposició de les branques en el tronc i en l’obrir-se de les fulles, en els cristalls de les pedres precioses, i els

membres de tot animal; en l’udolar del vent i el de les bèsties, i en el plor de l’home."
Elogi de la Paraula. Joan Maragall

Elements bàsics que configuren el dia a dia de l'escola d'educació infantil Waldorf

Respecte i acompanyament de l’infant. En els primers anys de vida, el desenvolupament físic, emocional i cognitiu de l’infant es troben units subtilment i complexa. Aquesta visió sosté i impregna el nostre currículum durant l’etapa d’Educació Infantil on el més important és aquest respecte a la individualitat.

Imaginació i imitació. Es dóna el temps i l’espai per al joc creatiu, es proporcionen  joguines “no acabades” i  materials naturals diversos que ajuden a desenvolupar la imaginació de l’infant. La imitació és considerada com l’eina fonamental del mestre/a d’educació infantil. Els adults que acompanyen l’infant prenen consciència dels seus gestos perquè mereixin ser imitats.

Entorn càlid. L’escola d’educació infantil és un espai acollidor, una segona llar per a l’infant. És un espai harmònic que proporciona als infants moments per al joc simbòlic, moments per activitats artístiques i moments per al repòs.

Art, joc i moviment. En el dia a dia de l’aula, el moviment és primordial. Cada dia es narra el conte, es fan representacions amb titelles, treballs manuals relacionats amb les diferents estacions de l’any, totes les setmanes es preparen activitats artístiques com pintar amb ceres i aquarel·les, modelat, rotllanes, jocs de dits, etc.

Desenvolupament dels sentits.  Els infants descobreixen el món a través dels seus sentits. La mestra vetlla perquè tinguin uns estímuls adequats al el seu desenvolupament.

Relació amb la naturalesa. La natura forma part de la vida de l’infant a l’escola. Es fan excursions al bosc setmanals, es té cura del jardí, es planten arbres, s’observen els petits animals...

Donar sentit a tot el que es fa. La mestra, en el seu treball del dia a dia, intenta que totes les activitats que fa amb els infants tinguin sentit en el quotidià (fer el pa, escombrar, rentar la roba...)

Viure els ritmes. El ritme és un principi educatiu important. La repetició, seguir un mateix ritme diari durant la setmana i durant l’any, celebrar les festes estacionals, permet al nen retrobar un ordre i una seguretat necessàries per al seu posterior desenvolupament integral.

Una atenció individualitzada

En l’etapa d’educació infantil, el grup classe és de 15 o 24 infants amb una mestra i una ajudant, que permet una atenció individualitzada,  necessària en aquest període de l’estructuració dels bons hàbits. Els infants estan barrejats de tres fins els sis anys, per recrear un ambient de família, on els petits observen amb atenció als grans i els grans ajuden als petits. Aquest compartir enriqueix les experiències del dia a dia i aporta ductilitat en les relacions entre els infants i amb els adults que els acompanyen.

“Permetre que creixi el sentit natural d’admiració i curiositat que l’infant té, fa que es transformi en interès i entusiasme per a tota la vida i forma el nucli

per a qualsevol recerca del coneixement posterior”

Escola Waldorf-Steiner El Til·ler © 2016