Avis Legal

INFORMACIÓ GENERAL

 

Conforme al què prescriu la “Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico”, l'informem què el lloc web www.escolawaldorf.org és propietat de la Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, SCCL, qui posa a la seva disposició la informació següent:

 

1.- El nom de domini www.escolawaldorf.org ha estat registrat per Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, SCCL i que està inscrita en el full BN-9790 del Llibre d'inscripcions de societats cooperatives dels Serveis Territorials de Barcelona (Departament de Treball), el 30 d'octubre de 2008. 

 

2.- Escolawaldorf ® és una marca registrada per Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, SCCL.

 

3.- Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, SCCL, inscrita en el full BN-9790 del Llibre d'inscripcions de societats cooperatives dels Serveis Territorials de Barcelona (Departament de Treball), el 30 d'octubre de 2008. CIF F63796932, i seu al C/Mercè Rodoreda nº 16-18, 08193, Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Espanya.

 

4.- Pot posar-se en contacte per escrit a la direcció postal indicada, o bé per telèfon o correu electrònic:

Telèfon: 935929795

Correu electrònic: info@escolawaldorf.org

 

CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB D'ESCOLAWALDORF

 

La utilització d'aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d'ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials que conté implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

 

1.- Condicions d'ús

 

1.1. Aquest lloc web conté materials preparats per Asie Ingeniería amb caràcter merament informatiu. L'usuari ha de tenir en compte que aquesta informació no té perquè reflectir l'opinió de la Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, SCCL, pel simple fet de publicar-se al seu web. Així mateix, pot donar-se el cas que els materials oferts mitjançant aquesta web no reflecteixin l'estat legislatiu, de jurisprudència i tècnic vigent en el moment en què vostè hi accedeixi mitjançant la plana web.

 

1.2. La informació inclosa al lloc web no constitueix, en cap cas, un mitjà d'assessorament legal, tècnic o d'altra natura i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l'usuari.

 

1.3. En cas d'incloure's enllaços o links que puguin conduir l'usuari a altres llocs i planes webs gestionats per terceres persones, Asie Ingeniería no respondrà ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs web, ni implica recomanació o aprovació sobre els seus continguts.

 

2.- Limitació de responsabilitat

 

L'usuari utilitza aquest lloc web sota la seva responsabilitat. Ni l'escola Waldorf-Steiner El Til·ler ni les persones de la seva organització es fan responsables dels errors ni omissions sobre els seus continguts, que són merament informatius. L'escola Waldorf-Steiner El Til·ler tampoc es fa responsable sobre qualsevol prejudici que pugui derivar-se de la utilització d'aquest lloc web, o de qualsevulla actuació realitzada basada en la informació que s'hi facilita.

 

 

3.- Drets de Propietat Intel·lectual

 

© 2011 Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, SCCL . Tots els drets reservats.

 

3.1. Queden reservats a favor de la Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, SCCL tots els drets sobre la totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja sigui textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials que s'hi inclouen i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de la Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, SCCL, en el seu cas els seus llicenciataris, que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar.

 

 

3.2. Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posar a disposició del públic i en general qualsevulla altre forma d'explotació, mitjançant qualsevol procediment, de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials que s'hi inclouen.

 

3.3. Queda prohibit descompilar, desensamblar o realitzar enginyeria inversa, així com suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que puguin estar instal·lats a la mateixa.

 

4.- Protecció de dades

 

4.1. Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals de l'usuari per a la correcta prestació dels mateixos. Durant el procés de recollida de dades, l'usuari serà informat de forma expressa a través de l'enllaç corresponent (Política de Privacitat), dels extrems continguts a l'article 5 de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal”. De conformitat amb allò que estableix l'article 5 de la LOPD, els usuaris a qui se'ls sol·liciti o dels que s'obtinguin dades de caràcter personal a través de la plana web de la Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, SCCL seran informats expressament, precisa i inequívoca del següent:

 

  • De l'existència d'un fitxer de dades, de la finalitat de la seva recollida i dels destinataris de la informació.

  • Del caràcter obligatori o facultatiu de la seva resposta a les preguntes que se'ls plantegin.

  • De les conseqüències de l'obtenció de les dades i de les de la negativa a subministrar-les.

  • De la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i l'adreça davant la qual poden exercir-se, així com el procediment que han de seguir els usuaris, ja sigui electrònic, postal, telefònic o qualsevol altre.

  • De la identitat i adreça del responsable del fitxer.

 

 

4.2. Consentiment de l'interessat.

 

L'usuari facilita voluntàriament les seves dades personals mitjançant Internet i per tant s'entén que permet el tractament de les mateixes en els mateixos termes en què se l'ha informat convenientment.

 

El titular podrà revocar el seu consentiment pel tractament de les seves dades, mitjançant l'enviament del corresponent correu electrònic a info@escolawaldorf.org especialment habilitada a aquest efecte i de forma totalment gratuïta. Aquest enviament suposarà l'exclusió del tractament d'aquestes dades a partir de la seva recepció.

 

4.3. Usos i finalitats.

 

Les dades personals que es recullin mitjançant la seva plana web només són adequades, pertinents i no excessives en relació a l'àmbit i finalitats determinades, explícites i legítimes per a les què es pretenen obtenir.

 

Aquestes dades no s'usaran per a finalitats diferents d'aquelles per a les quals es demanen.

 

4.4. Cancel·lació de les dades.

 

Segons preveu la LOPD, les dades seran cancel·lades a pròpia iniciativa de la Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, SCCL quan hagin deixat d'ésser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les qual foren demanades.

 

Igualment seran cancel·lats quan així ho sol·liciti l'interessat.

 

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de dades, conservant-se únicament a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de possibles responsabilitats producte del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Un cop esgotat el termini de prescripció d'aquestes, es procedirà a la seva supressió.

 

4.5. Accés a dades per part de tercers.

 

Si existeixen terceres persones, entitats, que necessitin intervenir en el desenvolupament de la relació amb els usuaris, es subscriurà el corresponent contracte d'accés previst a l'article 12 de la LOPD.

 

Aquest contracte establirà que aquesta entitat, encarregada del tractament, únicament tractarà les dades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament i no els aplicarà o usarà amb finalitat diferent a la que figuri a l'esmentat contracte, ni els comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació a d'altres persones, que un cop complerta la prestació contractual, hauran d'ésser destruïts o tornats al responsable del tractament, a l'igual que qualsevol suport o document en què consti alguna dada de tipus personal objecte del tractament.

 

4.6. Comunicació de dades.

 

No està prevista cap cessió o comunicació de dades.

 

4.7. Mesures de seguretat.

 

Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, l'informa de què té implementades en els seus sistemes d'informació les mesures de seguretat de nivell bàsic previstes al “Real Decreto 994, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad relativas a los ficheros Automatizados de Datos” i que són les necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

 

4.8. Drets dels usuaris.

 

En relació amb les dades aconseguides de la forma prevista als apartats anteriors, l'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts per la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal”. Aquests drets podran ser exercits per l'usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol·licitud degudament signada, adreçada a Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, SCCL, Carrer Mercè Rodoreda 16-18, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l'usuari, adreça a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport, contingut concret de la petició o dret que s'exerceix i documentació, si s'escau.

 

 

4.9. Cookies.

 

Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, no utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. Tanmateix, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte de l'ús de les cookies.

 

4.10. Comunicacions comercials mitjançant correu electrònic o mitjà equivalent.

 

L'usuari, en facilitar les seves dades personals, accedeix expressament a l'enviament de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem que puguin ser del seu interès, relacionades amb l'activitat de la Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, SCCL.

 

 

4.11. Confidencialitat.

 

En qualsevol cas, la Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, SCCL tractarà les dades subministrades els usuaris mitjançant la plana web amb la màxima confidencialitat. Així mateix, Cooperativa Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, SCCLtractarà aquestes dades d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

 

 

 

Inici de sessió d'usuari