El Batxillerat (en projecte)

Batxillerat Waldorf

 

“Coneixent el món, l’ésser humà es troba a si mateix, i, en el coneixement de si mateix, se li revela el món”

Rudolf Steiner

 

Els anys de Batxillerat ho són d’elecció i de presa de posició, de compromís, de mirar enrere i de preveure.

Els alumnes, als 15 o 16 anys, abans de començar l’etapa de Batxillerat, han d’escollir entre el Batxillerat tecnològic, el Batxillerat de ciències socials, el Batxillerat d’humanitats i el Batxillerat artístic. En el nostre centre, ens caldrà temps per poder completar aquesta oferta i, en tot cas, l’oferta inicial comptarà amb dues o tres opcions.

Els adolescents volen entendre les lleis que determinen el món interior de l’ésser humà i també aquelles que regeixen el món exterior, el retrobament d’aquest dos móns caracteritzen aquests dos darrers anys a l’escola. Les polaritats han de trobar el punt d’equilibri.

El més important per aquests joves es veure com poden actuar en el món en lloc de deixar-s’hi influir. Aquest conflicte s’ha de resoldre en matèries concretes com l’economia, la política, les ciències socials, l’ètica, etc.

Durant aquests dos anys, els alumnes realitzen unes pràctiques de treball industrial, en empreses, i un altre en l’àmbit social: hospitals, centres de dia, etc. Aquesta tasca social els dóna l’oportunitat de treballar per als qui tenen necessitats més grans que les seves. També es posa de manifest de quina manera des de la seva individualitat poden ser una ajuda en moments difícils per a altres persones.

Al final d’aquesta l’etapa de batxillerat, s’organitza un viatge que té per objecte la trobada amb elements artístics i, en particular, arquitectònics, és a dir, estructurals, des d’una perspectiva social.

En els darrers mesos del curs, es prepara la prova d’accés als estudis universitaris.

 

Primer de Batxillerat

L’objectiu general per aquest curs rau a anar més enllà del què es pot percebre sensorialment i trobar l’equilibri entre les polaritats. Els conceptes: “Procés” i “renovació” són presents en totes les matèries. Així és com, a matemàtiques, a geometria projectiva, en els conceptes d’infinit i contra espai, i en la integració de la geometria amb l’àlgebra i l’aritmètica, aquelles matèries que abans han estat estudiades per separat ara es connecten i s’hi palesen els vincles. Es combinen les matèries experimentals i les teòriques per observar aquests vincles. La física i la química es presenten com a unitat coherent on es mostren els models que descriuen lleis d’ordre divers i les relacions que s’hi donen.

Els processos de renovació i de progressió són també presents a les classes d’història on apareixen les polaritats històriques i les maneres de superar-les.

La literatura qüestiona l’individu i la societat, tot posant a prova el punt de vista convencional dels fenòmens. Les grans obres de la literatura, més que oferir solucions existencials, estimulen a qui les llegeix a fer-se preguntes. Obren l’ànima a noves experiències, que és el que necessiten els joves d’aquesta edat.

La geografia s’estudia també des del rerefons de les polaritats en el context de la geografia econòmica. Les relacions i principis de l’economia global poden mostrar tant les forces egoistes com les forces de germanor, de consciència econòmica i de cooperació.

Les polaritats fan manifestes les diferències i simil·lituds en les diverses formes artístiques. D’aquesta manera, es proposa el treball escultòric en confrontació amb el pictòric, o de la música en confrontació amb la poesia. Conceptes oposats i qualitats artístiques són el motiu principal de les classes d’art.

 

Segon de Batxillerat

En aquest curs, es du a terme una integració de tot allò que s’ha viscut al llarg dels anys anteriors, amb la intenció de crear-ne una imatge global en el jove.

A la matèria de biologia, això es fa present amb un estudi des de les formes més senzilles de vida fins a l’ésser humà. La idea del “desenvolupament” es converteix per ella mateixa en motiu d’investigació.

A la matèria de geografia, es fa un estudi sobre la diversitat cultural de la humanitat i les diverses realitats sociopolítiques, oferint una imatge multicultural del món.

El mètode tradicionalment analític de les matèries científiques adopta un gest qualitatiu, amb l’estudi de l’aplicació, per exemple, de les diferents substàncies químiques. A la matèria de noves tecnologies, s’escriuen programes que han de ser útils en situacions industrials concretes i s’analitza la influència de les noves tecnologies sobre l’ésser humà, per desenvolupar un criteri en relació al seu ús. Es tracta, entre altres objectius, d’experimentar de quina manera l’ésser humà no esdevé esclau de la màquina, sinó l’esperit que li dóna forma.

A la matèria de matemàtiques, els alumnes s’inicien en el càlcul fins assolir el càlcul integral i diferencial, aprenent el “coeficient diferencial”. Aquí es fa palesa una nova dimensió de les matemàtiques aplicada a situacions incertes . En funció del nivell dels alumnes, es poden combinar matemàtiques, botànica, geometria, etc. en un panorama global, per arribar a l’estudi dels principis de la forma.

A la matèria d’història, l’alumne treballa per adquirir una comprensió qualitativa i una estructura interna dels diferents períodes culturals. L’estudi no és cronològic i pot abastar diferents períodes temporals.

Els estudis socials se centren en l’educació política, amb treballs que permeten observar i experimentar diferents aspectes de la vida política i administrativa del país, mitjançant, per exemple, visites a diferents institucions polítiques.

L’àmplia gama de tendències musicals i artístiques del nostre temps reflecteix la situació present de la humanitat, atès que es conforma com a expressió de múltiples individualitats i corrents culturals. Aquest és l’aspecte que es treballa en les diferents matèries artístiques. A més a més de les representacions finals d’eurítmia i música, també es fa una obra de teatre, que mostra com els esforços cap a una tasca comú poden donar molt més que la suma de les capacitats individuals.

Durant aquest curs, es passa revista amb detall als dotze anys compartits amb tota la classe mitjançant l’elaboració d’un treball de recerca o Projecte d’Estudi individual, és a dir, pensat per cadascun dels alumnes, i que es presenta en públic en acabar el curs acadèmic. Són elements fonamentals d’aquest projecte: la precisió científica, el redactat i l’expressivitat de les humanitats i la qualitat artística de la seva presentació al públic. D’aquesta manera, tecnologies, ciències social, humanitats i activitat artística es plasmen en la realitat social de l’escola com un conjunt.

Inici de sessió d'usuari